T6, 10 / 2018 10:18 sáng | ketoanblue

Khải niệm báo cáo tài chính doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là những báo cáo kế toán cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, kinh doanh, và các luồng tiền tệ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý trong việc đưa ra kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp và những điều cần biết

Công việc báo cáo tài chính doanh nghiệp

– Thu thập và trình bày một cách tổng quan về hình hình tài chính bao gồm tài sản, nguồn vốn, công nợ, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo một chu kỳ nhất định(tháng, quý, năm).

– Cung cấp các thông tin chính xác về hoạt động kinh tế, tài chính nhằm đánh giá tình hình sản xuất và lao động của doanh nghiệp,đánh giá những việc đã và chưa làm được từ đó đề ra phương hướng phát triển trong tương lai. Các thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để quyết định các vấn đề quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, sản xuất, hoặc quyết định đầu tư vào doanh nghiệp của các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Mỗi quốc gia lại có một hệ thống báo cáo tài chính riêng biệt, nhưng hiện nay các nước đang cố gắng thực hiện theo quy chuẩn Tài chính quốc tế chung. Hệ thống báo cáo tài chính ở Việt Nam bao gồm:

+ Bảng cân đối tài chính: Bảng báo cáo tổng hợp tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó trong mỗi thời điểm nhất định của doanh nghiệp.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

+ Bảng thuyết minh báo cáo kinh doanh

+ Các báo cáo khác theo quy định của cơ quan pháp luật.

Quy định về lập và báo cáo tài chính doanh nghiệp

– Tất cả các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế đều phải làm báo cáo tài chinh năm.

– Đối với các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải làm báo cáo tài chính niên độ đầy đủ.

– Các tập đoàn hoặc công ty mẹ phải làm báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào kỳ cuối của năm.

Yêu cầu về việc trình bày

– Trung thực,chính xác và hợp lý.

– Áp dụng các chính sách kế toán sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể

– Trình báy khách quan, trung thực.

– Thận trọng khi làm báo cáo.

– Trình bày một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Việc lập báo cáo tài chính phải được thực hiện dựa trên số liệu sau khi đã khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách nhất quán giữa các kỳ trong năm, Báo cáo tài chính phải được  người đại diện pháp lý của công ty đóng dấu xác nhận.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

– Đối với các loại doanh nghiệp khác

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Bài viết cùng chuyên mục