T2, 11 / 2018 8:55 sáng | ketoanblue

Kế toán tiền gửi ngân hàng là một trong những công việc rất quan trọng. Thông thường phần lớn tiền của doanh nghiệp thường được gửi ở ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trong kế toán tiền gửi ngân hàng khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo.

Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì kế toán tiền gửi ngân hàng của đơn vị phải thông báo ngay cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.

Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng và những quy định trong hạch toán tiền gửi ngân hàng

– Căn cứ để hạch toán tiền gửi Ngân hàng là các giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc bản sao kinh doanh của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản,.)

– Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì đơn vị phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.

+ Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảo sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc được ghi vào bên Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

+ Tại những đơn vị có những tổ chức, bộ phận phụ thuộc, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho công tác giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết th eo từng loại tiền gửi (tiền Đồng Việt nam, ngoại tệ các loại)

Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng

Để phản ánh tình hình biến động về tiền gửi kế toán sử dụng TK 112 – Tiền gửi ng ân hàng. Tài khoản 112 dùng để phản ánh số hiện có và t ình hình biến động các khoản tiền gửi của DN tại các ngân hàng và các Công ty tài chính. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112

Ghi Nợ          

– Các khoản tiền gửi ở Ngân hàng và các tổ chức tài chính tăng trong kỳ

– Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng (đối với tiền gửi ngoại tệ)

Ghi Có

– Các khoản tiền gửi ở Ngân hàng và các tổ chức tài chính giảm trong kỳ

– Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giảm (đối với tiền gửi ngoại tệ).

Số dư bên Nợ: Số dư các khoản tiền gửi ở Ngân hàng, các tổ chức tài chính hiện còn cuối kỳ

Kế toán tiền gửi Ngân hàng bằng tiền Việt Nam

* Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112

Có TK 111- Tiền mặt

*Nhận tiền ứng trước hoặc khách hàng trả nợ , căn cứ vào giấy “Báo Có” của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

*Khi thu tiền bán hàng qua TK TGNH, Ngân hàng đã “Báo Có”, kế toán ghi:

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Nợ TK 1121

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 3331 – Thuế và các khoản nộp Nhà nước

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp

Nợ TK1121

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

* Khi thu tiền từ các hoạt động tài chính, hoạt động khác, ghi:

Nợ TK 1121

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Có TK 711 – Thu nhập khác.

Có TK 3331 – Thuế và các khoản nộp Nhà nước

* Khi thu tiền từ các khoản nợ phải thu, ghi:

Nợ TK 1121

Có TK 131 – Phải thu khách hàng.

Có TK 136 – Phải thu nội bộ.

Có TK 138 – Phải thu khác.

Có TK 141 – Tạm ứng.

* Khi thu tiền từ các hoạt động đầu tư ghi

Nợ TK 1121

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

* Khi rút TGNH để mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi

Nợ TK 151, 152, 156, 157, 211, 213

Nợ TK 133

Có TK 112

– Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp.

Nợ TK 151, 152, 156, 157, 211, 213

Nợ TK 133

Có TK 112

* Khi rút TGNH để trả tiền vay, các khoản phải trả.

Nợ TK 311, 315, 341, 331, 333, 336, 338…

Có TK 1121

* Khi rút TGNH để đầu tư tài chính và chi phí cho các hoạt động đầu tư tài chính.

Nợ TK 121, 128, 221, 222, 223

Nợ TK 635…

Có TK 1121

* Khi rút TGNH ký cược, ký quỹ, ghi.

Nợ TK 144 – Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

Nợ TK 244 – Ký cược, ký quý dài hạn.

Có TK 1121

* Khi rút TGNH để giao tạm ứng, ghi:

Nợ TK 141 – Tiền tạm ứng.

Có TK 1121

* Khi rút TGNH để trả tiền chi phí cho các hoạt động của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 627, 641, 642, 635, 811, 133

Có TK 1121

Kế toán tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ :

Hàng ngày căn cứ vào chứng từ “Báo Nợ”, “Báo Có” của Ngân hàng ghi vào các sổ kế toán tổng hợp. Kế toán tiền gửi Ngân hàng sử dụng các sổ kế toán tổng hợp tuỳ thuộc vào hình thức kế toán đơn vị áp dụng.

Trong hình thức Nhật ký chứng từ, số phát sinh bên Có TK 112 được phản ánh trên NKCT số 2, số phát sinh bên nợ TK 112 được phản ánh trên bảng kê số 2 – TK 112.

Trong hình thức kế toán nhật ký chung, c ăn cứ vào chứng từ gốc kế toán phản ánh vào nhật ký chung, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền. Đồng thời căn cứ v ào nhật ký chung để vào sổ cái TK 112 và sổ cái các tài khoản liên quan.

 

Bài viết cùng chuyên mục