T2, 10 / 2018 11:27 sáng | ketoanblue

Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn và thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH và công ty cổ phần như thế nào? Sau đây, chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi trên nhé!

Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn

Theo khoản 2.15, Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày 31/03/2014 góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn ta có thể chia thành hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh.

Khi góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì cần phải có giấy tờ sau:

– Biên bản chứng nhận góp vốn

– Biên bản giao nhận tài sản.

– Văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật (Nếu không xác định được giá trị của tài sản góp vốn).

Như vậy tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh thì không phải xuất hóa đơn

Trường hợp 2: Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức kinh doanh.

Khi góp vốn tài sản vào doanh nghiệp cần phải có các chứng từ sau:

– Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh.

– Hợp đồng liên doanh, liên kết.

– Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật).

– Bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

– Đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển thì cần phải có các chứng từ:

+ Lệnh điều chuyển tài sản

+ Kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản

– Đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 36 Luật số 68/2014/QH13 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty như sau:

Trường hợp 1: Tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì có góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chú ý: Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ.

Trường hợp 2: Tài sản không có đăng ký quyền sở hữu thì góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn

Đối với trường hợp này khi góp vốn phải có: Biên bản xác nhận góp vốn.

Trong đó: Biên bản xác nhận phải có đầy đủ các thông tin như sau:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn

+ Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty.

+ Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đối với cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng => chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

– Đối với tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ DN tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu tài sản góp vốn không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định.

 

Bài viết cùng chuyên mục